جنگ نرم با هدف [تحقق] توسعه مادی است. دشمنان با جنگ نرم، مانع را از سر راه برمی دارند و آدم هایی را که می خواهند مانع توسعه جامعه جهانی شوند با جنگ نرم از درون، تغییرشان می دهند و انگیزه هایشان را زیر و رو می کنند و نگرش شان را تغییر می دهند. نهایتاً یا همراه می شوند یا خنثی! معنی جنگ نرم همین است.

 

در جنگ نرمی که دشمن به راه می اندازد می خواهد بدون این که هزینه یک جنگ فیزیکی را بدهد اردوگاه مقابل را از درون فتح کند; یعنی می خواهد از طریق یک برنامه ریزی عظیم فرهنگی، انگیزش های آدم را عوض کند.