ما هیچ وقت نباید به زائرین نگاه قومیتی داشته باشیم. زائر، عرب و عجم ندارد. «لا فخر لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی…». آن چیزی که ما را به هم پیوند می‌دهد، نسبت‌های عشیره ای و قومیتی و نژادی و ناسیونالیستی نیست، بلکه رابطۀ اصلی مؤمنین با یکدیگر، رابطۀ با ولی شان است. رابطۀ آنها رابطۀ برادری است; «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ» .”