روز اربعین، زیارت اربعین را بخوانید.  اما زیارت اربعین را باید با دقت بخوانیم و به معانی آن توجه  کنیملازم است که یک شیعه معنای زیارت اربعین را بفهمد تا فلسفه ی نهضت امام حسین (ع) را درک کنددر این زیارت می خوانیموبذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله “؛ امام حسین(ع) جان در کف نهاد تا بندگانت را از نادانی برهاند!

 

فلسفه ی نهضت سیدالشهداء(ع) این است که ما از نادانی وضلالت خارج شویممعارف بلند و بالایی دراین زیارت شریف هست که باید در آنها تامل شودو اما زیارت اربعین یک اثروضعی دارد وآن را به یادگار از استادم که از کبار اولیاء خدا بود نقل می کنم؛ ایشان می فرمودند برای زیارت اربعین پاداشی قرار داده شده که اعمال دیگر این پاداش را ندارد، و آن است که زائر اربعین امام حسین علیه السلام عاقبت به خیر می شود.