استادی داشتم که از کبار اولیای خدا بود، می فرمود برای زیارت اربعین پاداشی است که برای عمل دیگر نیست: «زائر اربعین امام حسین (ع) عاقبت بخیر می شود». این شامل ما هم که از راه دور هستیم می شود.