اگر خوابی دیدید، اولا در ملأ عام نقل نکنید؛ بعضی ها وقتی خواب می بینند، آن رادر جمع بیان می کننداصلا این کار را نکنیدخواب را فقط باید برای داننده ی تعبیر خواب نقل کرداین هم توجه کنید که علم تعبیر خواب موهبتی است و هرکسی آن را نمی داند. اگر همچون کسی هم پیدا نکردین، خواب را برای کسی نقل نکنید و فقط پیش خود بگویید: خیر است.

 

نکته ی دیگر اینکه تاکنون کتاب صحیحی در تعبیر خواب چاپ نشده است به ابن سیرین علم تعبیر خواب موهبت شده بود اما این کتاب تعبیری که الان در دست هست و به او نسبت داده می شود، دروغ است، کتاب ایشان اصلا به دست ما نرسیده است