در حدیث عنوان بصری که مورد توجّه کافی جمال السّالکین حضرت آقای آمیرزا علی آقای قاضی اعلی الله مقامه الشّریف بوده است و توصیه می‌کردند این دعا را در جیبِ خودتان داشته باشید و هر هفته چند مرتبه مراجعه کنید، و وقتی مرحوم علامه طباطبایی این موضوع را برای شاگردانِ خود مطرح می‌کنند می‌پرسند که چه کسی این حدیث را بهمراه دارد؟ مرحوم آمیرزا علی محمد بروجردی رضوان الله تعالی علیه که از شاگردان مرحوم آمیرزا علی آقای قاضی اعلی الله مقامه الشّریف بودند دست می‌برند و این حدیث را از عمامه‌ی خود درمی‌آورد. معلوم می‌شود که ملازم بوده است، مثلِ مریضی که از طبیب نسخه گرفته است و مرتّب مراقبه دارد که به همه‌ی توصیه‌های پزشک عمل کند، اینطور برخورد می‌کرد. و در مقدّماتِ این حدیث شریف مطالبی را به عرضِ مبارکِ شما رساندیم، و انسان هرچه دقّت می‌کند می‌بیند که خدای متعال درهای جدیدی را باز می‌کند، امیدواریم ان شاء الله همینطور که حرف می‌زنیم خدای متعال به ما رحم کند و روزِ قیامت شرمنده‌ی یکدیگر نباشیم، بلکه آنچه را حق تشخیص دادیم و از اهلِ آن به ما رسید عمل کنیم.