از روایات استفاده می شود زمانیکه دعا می خوانیم باید با ایمان باشد، باید یقین داشته باشیم که یک چیزی به ما می دهند ودست خالی برنمی گردیم. متاسفانه خوبان ما هم خدا را امتحان می کنندمی گوید فلان دعا را بخوانم ببینم چه می شود! فلان نماز را بخوانم ببینم چه می شودببینم چه می شود یعنی چه؟! باید ایمان داشته باشیم کاسه مان پر می شود. تصمیم بگیریم اینقدر خدا را امتحان نکنیم!

 

عزیز من معنای توکل چیست؟ توکل یعنی کسی را وکیل قرار دادناگر آدم پرقدرتی به ما بگوید هرکاری داشتی من برایت انجام می دهم آن شب را از خوشحالی خوابمان نمی برد! خدای واحد لاشریک به همه ی ما گفته است که او را به عنوان وکیل بگیریم!  رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَکِیلًا “؛ پروردگار عالم با این عظمتش می گوید مرا وکیل بگیرید.

 

ما عظمت خدا را نمی دانیم! ازعظمتش غافل هستیمبالاخره پس کی قرار است به خدا اعتماد کنیماو اکرم الاکرمین است!  باید یقین داشته باشیم هنگام دعاکردن، اکرم الاکرمین چیزی در کاسه مان می ریزد.