استادی داشتم که از اولیاء خدا و بسیار مرد بزرگی بود، خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بودایشان می فرمود زمانی که قراراست خیری به انسان برسد، شیطان به هر طریق ممکن تلاش میکند مانع رسیدن آن خیر شودبرای مثال شب قدر میخواهی دعا کنی، سریع ظاهر میشود و میگوید برای چه دعا میکنی!؟ مگر تا به حال دعاهایت مستجاب شده است!؟ اینها وسوسه های شیطان است و نباید به آن ترتیب اثرداده شود. گفته شد کسی که دعا میکند دست خالی برنمی گردد.