معنای استجابت دعا برای مردم به صورت صحیح توضیح داده نشده استبعضی اینطور تصور می کنند که استجابت فقط این است که همان چیزی را که دعا کرده ای به تو بدهند و الا دعایت مستجاب نشده و زحمتت به هدر رفته استاین غلط است عزیزمناستجابت دعا مختلف استآگاهی به این صورت است که همان را که خواسته ای می دهند.

 

دربعض موارد اگر حاجتت به صلاحت نباشد، یا صلاح در تاخیر باشد، دعایت ذخیره ی برزخت می شود و در ظلمات برزخ یاریت می کندعزیزان ظلمت برزخ بسیار عجیب وهولناک است. در آن ظلمت، دعاهایی که در دنیا به ظاهر مستجاب نشده است، نور افشانی میکند به حدی که فرد میگوید ای کاش مدام مشغول دعا بودم و هیچ کدام در دنیا مستجاب نمی شد و ذخیره ی برزخم میشدگاهی گناهان انسان در عوض دعا بخشیده می شودگاهی هم در ازای آن خواسته و حاجت، از فرد و خانواده اش بلاها، مرض ها و… دفع می شودبه هرحال مهم این است که بدانیم از احادیث استفاده می شود کسی که دعا کند دست خالی برنمی گردد.