مولوی تمثیل آورده است که فردی نشسته بود و “یاربّ” میگفتشیطان براو ظاهر می شود ومی گوید: تابه حال این همه “یاربّ” گفته ای، چه فایده داشته است!؟ مرد دلش شکست و ازدعا کردن منصرف شد و خوابیدشب کسی به خواب او آمد و گفت چرا دیگر “یاربّ” نمی گویی!؟ جواب داد: چون جوابی نمی شنوم و میترسم ازدرگاه خدا مردود باشم ، پس چرا دعا بکنم!؟ گفت خدا مرا فرستاده است تا به تو بگویم این “یاربّ”  گفتن هایت همان لبّیک و جواب ماستیعنی اگر خداوند نخواهد صدای ما به درگاهش بلندشود ، اصلا نمیگذارد ” یاربّ” بگوییم!