سؤال: آیا در هنگام نوشتن تکالیف، اگر فرزندمان به مشکلی برخورد یا نکته ای را نمی‌دانست، می‌توانیم به او بیاموزیم یا ممکن است وابستگی ایجاد کند؟

جواب:

در راهنمایی کردن نباید زیاد چشم به قلم و دست او بدوزیم و لحظه به لحظه مراقب او باشیم و به گونه‌ای عمل نکنیم که تمام کارهایش به ما وابسته شود؛ ولی اگر در حدّ راهنمایی های کوچک و یا کارهایی مثل املاء گفتن باشد، مانعی ندارد.

به عنوان مثال گاهی ممکن است یک مسئله‌ ریاضی در مقابل فرزند ما باشد که آن مسئله را متوجّه نشود؛ ما می‌توانیم این مسئله را برای او تبیین و روشن کنیم؛ امّا نباید پا به پای او بایستیم تا همه‌ی مراحل حل مسئله‌ را انجام دهد.