نور خدا که ضربه ز طاغوت خورده است

بس سالها ز خون جگر قوت خورده است

با مردم مدینه وداعی است جانگداز

او را که چند تیر به تابوت خورده است

 

شاعر: سید رضا مؤید