نه گرد توو نه گرد من می چرخد

عالم به مدارپنج تن می چرخد

دیری است تمام ذره های ملکوت

پروانه صفت دور حسن می چرخد

 

شاعر: محمود سنجری