همه مراجع: اگر مقدار واجب پوشش و شرایط لباس نمازگزار در آن رعایت شود، اشکال ندارد؛ هر چند نماز با چادر برای رعایت پوشش در نماز، آسان تر و بهتر است.[۱]

تبصره. مقدار واجب پوشش برای زن در حال نماز، پوشاندن تمام بدن حتی موی سر به جز صورت (به مقداری که در وضو شسته می شود) و دست ها تا مچ و پاها تا مچ است. اما برای آن‌که یقین کند مقدار واجب را پوشانده است، باید[۲] مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.


 

پی نوشت ها


[۱] – توضیح المسائل مراجع، م ۸۹۷٫

[۲] – آیت اللّه  مکارم احتیاط واجب دارند.

 

 

 

 

کتابنامه


قرآن کریم

نهج البلاغه

تورات

کتاب مقدس

آرتور جفری، دکتر فریدون بدره‌ای، واژه‌های دخیل در قرآن مجید، انتشارات توس، ۱۳۷۲، اول.

ابن شعبه حرانى، حسن بن على ، تحف العقول ، قم، جامعه مدرسین ، ۱۴۰۴ / ۱۳۶۳ ق، دوم.

ابن طاووس، على بن موسى ، اللهوف على قتلى الطفوف، احمد فهرى زنجانى، تهران ، جهان ، ۱۳۴۸ ش ، اول .

ابن طاووس، على بن موسى، مهج الدعوات و منهج العبادات، قم، دارالذخائر، ۱۴۱۱ق، اول.

ابن نما حلى، جعفر بن محمد، مثیر الأحزان ، قم ، مدرسه امام مهدى ، ۱۴۰۶ق ، سوم .

ابو القاسم پاینده ، نهج الفصاحه مجموعه کلمات قصار حضرت رسول، تهران ، دنیاى دانش ، ۱۳۸۲ ش ، چهارم .

ابوحفص نجم‌الدین عمربن محمد نسفی، تفسیر نسفی، تهران،  سروش، ۱۳۷۶ش، اول.

ابی عبدالله محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری، بیروت، دارالمعرفه.

احمدی جلفایی، حمید، حجاب برتر، قم، آثار امین، ۱۳۹۱ ش، اول.

اقبالی، ابوالفضل، به دخترم، کرج،  تلاوت آرامش، ۱۳۹۰ ش، اول.

اکبری، محمود، مروارید عفاف، قم، ظفر، ۱۳۸۰ ش، اول.

بابایى احمد على، برگزیده تفسیر نمونه ، تهران ، دار الکتب الاسلامیه ، ۱۳۸۲ش ، سیزدهم .

بجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج، ۱۴۰۱ه‍.ق، سوم.

بخش فرهنگی دفتر آیت الله فاضل لنکرانی، پرسمان حجاب‌شناسی، قم، امیرالعلم، بی تا، اول.

براتی، عبدالعلی، چهل حدیث حجاب، قم، اسحار، ۱۳۸۲ش، دوم.

پارسا، طیبه، پوشش زن در گستره تاریخ، قم، احسن الحدیث، ۱۳۸۷ ش، دوم.

تاج الدین شعیرى ، جامع الاخبار، قم ،  رضى ، ۱۴۰۵ ق ، اول .

تمیمی آمدی، عبد الواحد، تصنیف غررالحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۶، اول.

جعفریان، رسول، رسائل حجابیه، قم، دلیل ما، ۱۴۲۸ ق، دوم.

جوزف هنسن ایولین رید ماری آلیس واترز، آرایش، مد و بهره کشی از زنان، ترجمه: افشنگ مقصودی، تهران، نشر گل آذین، ۱۳۸۱ ش، اول.

حایری، محمد مهدی، معالی السبطین ، قم، منشورات الرضی، ۱۳۶۳ش.

حر عاملى، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۹ هـ.ق، اول.

حداد عادل، غلامعلی، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، تهران، سروش، ۱۳۸۲ش، دهم.

حسینی، سید مجتبی، رساله دانشجویی، قم،  معارف، ۱۳۹۲ش، سی و سوم.

حسینیان، حامد، صدفی برای مروارید، قم، بوستان کتاب، ۱۳۹۰ش، اول.

حسینیان، روح لله، حریم عفاف، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶ ش، چهارم.

حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکره الفقهاء، ۱۴جلد، قم، مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۱۴ هـ.ق، اول.

چیت ساز، محمد رضا، تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسلام تا حمله مغول، تهران، سمت، ۱۳۹۱ش.

شرفی، محمد رضا، روش‌های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر، تهران، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، ۱۳۸۷ ش، دوم.

راسل، برتراند، زناشویی و اخلاق، ترجمه: مهدی افشار، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات کاویان، بی تا.

راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن ، بیروت، دارالعلم الدارالشامیه، ۱۴۱۲ق. اول.

رجبی، عباس، حجاب و نقش آن در سلامت روان، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۴ش، اول.

 رساله نمونه، احکام خانواده یا احکام متأهلین مطابق با فتاوا و نظریات حضرت امام خمینی(ره)، قم: ۱۳۷۳، دفتر تبلیغات اسلامی.

رهبری، روح الله، چند پرسش و پاسخ اساسی درباره حجاب، قم، پیام مقدس، ۱۳۸۹ش، دوم.

دهقانی، اکرم السادات، چادر و مقنعه از دیدگاه قرآن و حدیث، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، ۱۳۸۴ش، اول.

دیلمى، حسن، إرشاد القلوب إلى الصواب ، قم، شریف رضى ، ۱۴۱۲ ق، اول .

ذکاوتى قراگزلو، علیرضا، اسباب نزول ، تهران، نشر نى ، ۱۳۸۳ ش ، اول .

سجستانی، سلیمان بن الاشعث، سنن ابی داود، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۰هـ.ق.

سویزی، مهری، چرایی حجاب و عفاف، تهران، مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۸۷ش، اول.

سیوطى جلال الدین،  الدر المنثور فى تفسیر المأثور، کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى ، ۱۴۰۴ ق، قم .

صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۲۰٫

صدوق، الخصال، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۶۲ ش ، اول.

صدوق ، عیون أخبار الرضا، تهران ، نشر جهان ، ۱۳۷۸ ق ، اول .

صدوق ، علل الشرائع ، قم ، داورى، اول .

صدوق، محمد بن علی، أمالی، بیروت، اعلمى، ۱۴۰۰ ق ، پنجم .

صدوق، من لا یحضره الفقیه، قم ، جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ ق، دوم.

صفی یاری، مسعود، راز حجاب، قم، نور السجاد، ۱۳۸۹ ش، دوم.

طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۲هـ..ق، دوم.

طبرسی، حسن، مکارم الاخلاق، قم،  شریف رضی، ۱۳۷۰ش، چهارم.

طبرسى ، احمد بن على، الإحتجاج على أهل اللجاج ، مشهد، مرتضى ، ۱۴۰۳ق ، اول .

طبرسى فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو، ۱۳۷۲ ش ، سوم.

طبرى، ابوجعفر محمد بن جریر،جامع البیان فى تفسیر القرآن ، بیروت ، دارالمعرفه ، ۱۴۱۲ق،  اول.

طبری، محمدبن جریر(م۳۱۰ق)، تاریخ الأمم و الملوک، چ دوم، بیروت، دار التراث، ۱۹۶۷م.

طوسى محمد بن حسن ، التبیان فى تفسیر القرآن ، بیروت ، دار احیاء التراث العربى ، بی‌تا.

طیبی، ناهید، عطر عفاف، قم، جامعه الزهرا، ۱۳۸۶ ش، اول.

عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، البیان، قم – ایران، ۱۴۱۲هـ.ق، اول.

عباس حسن، النحو الوافی، تهران،  ناصر خسرو، سوم.

عتیق نیشابوری، ابوبکر، تفسیر سورآبادی، تهران، فرهنگ نشر نو، ۱۳۸۱ش، اول.

على بن ابراهیم  قمى ، تفسیر قمى ، قم، دار الکتاب ، ۱۳۶۷ ش ، چهارم.

عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۴ش، دهم.

غلامی، یوسف، راز یک فریب، قم،  لاهیجی، ۱۳۸۱ ش، اول.

فاضل هندى اصفهانى، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۱۱جلد، قم ، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۶ ه‍ .ق، اول.

فاطمه بنت عبدالله، الزهراء، المتبرجات، بیروت و اردن، دار ابن حزم و المکتبه الاسلامیه، ۱۴۱۹ هـ.ق، چهارم.

فخرالدین رازى، ابوعبدالله محمد بن عمر مفاتیح الغیب  (تفسیر کبیر)، بیروت ، دار احیاء التراث العربى ، ۱۴۲۰ ق، سوم .

فرهنگ برابرهای فارسی قرآن، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۷۲ش، اول.

فیض کاشانى، محمد بن شاه مرتضى ، الوافی ، اصفهان ، کتابخانه امام أمیرالمؤمنین علی، ۱۴۰۶هـ.ق، اول.

قرشى، سید على اکبر، قاموس قرآن  ، تهران، دارالکتب الإسلامیه، ۱۳۷۱ ش،  ششم.

قزوینی، محمد بن زید، سنن ابن ماجه، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

کلینى ، محمد بن یعقوب، الکافی ، تهران ، اسلامیه ، ۱۳۶۲ ش ، دوم .

لغت نامه دهخدا.

لقمانی، احمد، چگونه فرزندان ما با حجاب می شوند؟، قم،  بهشت بینش، ۱۳۸۹ش، اول.

لیثى واسطى، على بن محمد، عیون الحکم و المواعظ( للیثی)، قم ، دار الحدیث ، ۱۳۷۶ش ، اول.

مجلسى، بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار ، تهران، اسلامیه.

محدث عاملی، الجواهر السنیه-کلیات حدیث قدسی، زین العابدین کاظمی خلخالی، تهران،  دهقان، ۱۳۸۰ ش، سوم.

محمد بن فارس الجمیل، حولیات کلیه الآداب، الرساله الحادیه و التسعون اللباس فی عصر الرسول، بی‌جا، بی‌تا.

محمدی، علی، فلسفه حجاب و زیان‌های فساد، بی‌تا، بی‌جا.

مصطفوى، حسن ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ، ۱۴۲۶ ق ، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ۱۳۶۸ ش ، اول .

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار (مسئله حجاب)، تهران:  صدرا، ۱۳۷۸٫

معلوف، لویس، المنجد، چ ۳۳، دارالمشرق، بیروت، ۱۹۹۲م.

معین الاسلام، مریم، پوشش و آرایش از دیدگاه پیامبر اعظم، قم، دفتر عقل، ۱۳۸۶، دوم.

مکارم شیرازى، ناصر (۱۳۷۴ش)، تفسیر نمونه،  تهران، دار الکتب الإسلامیه، اول.

موسوى همدانى، سید محمدباقر، ترجمه تفسیر المیزان ، قم ، دفتر انتشارات اسلامى جامعه ى مدرسین حوزه علمیه قم ، ۱۳۷۴ ش ، پنجم .

موسوی، زهره سادات، عفاف و حجاب در ادیان الهی، تهران، زیتون سبز، ۱۳۹۰ش، اول.

مهدی زاده، حسین، پرسمان حجاب، قم، موسسه فرهنگی صهبای یقین، ۱۳۸۵ش.

مهریزی، مهدی، حجاب، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ش، اول.

نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تهران، مکتبه‌الاسلامیه، [بی‌تا].

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، بیروت، دارإحیاء التراث العربی‌، ۱۴۰۴ ه‍ ق‌، هفتم‌.

 نجفى، کاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر، ‌العروه الوثقى فی الدین‌، بی‌جا، مؤسسه کاشف الغطاء‌، بی‌تا.

نحوی، سیف الله، نقش خانواده در پیشگیری از انحرافات، قم، نور السجاد، ۱۳۸۸ش، اول.

نسائی، احمد بن شعیب، سنن النسائی، بیروت، دارالفکر، ۱۳۴۸هـ.ق.

نعمان بن محمد مغربى  ابن حیون، دعائم الإسلام ، قم ، مؤسسه آل‌البیت ، ۱۳۸۵هـ.ق ، دوم.

نورى، حسین بن محمدتقى،  مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،  قم، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء‌التراث،   ۱۴۰۸ق، اول.

نیشابوری، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، دارالفکر، بیروت، بی‌تا.

ویل دورانت، تاریخ تمدن، احمد آرام و دیگران، تهران، اقبال، ۱۳۳۷ش.

هدایتخواه، ستار، زیور عفاف، مشهد، معاونت پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان، ۱۳۷۵ش، دوم.