وقتی نومازمی‌خ واند، گویا هیچ چیز حز خحدا را حس نمی‌کرد، یک بار در جبهه «شوش» به هنگام نماز، ترکش توپ دشمن به ایشان اصابت کرد، ولی نمازش را قطع نکرد و به نمازش ادامه داد.


رسم خوبان ۲۱- عبادت و پرستش، ص ۱۴٫ / سوره‌های ایثار، ص ۷۷٫