خاطره ای  به نقل از فرزند استاد فاطمی نیا:

زمانی که ازدواج کردم، هدیه ای که پدرم به من دادند تابلویی بود که خودشان به عربی برایم نوشته بودند و مضمونش این بودبپرهیز از ظلم کردن به کسی جزخدا یاوری ندارد“. این کلامی است که امام حسین(ع) در لحظات آخر حیات مبارکشان بیان کردند.

 

بعدها یکی از علماء این تابلو را مشاهده کردند و فرمودند که حاج آقا (استادفاطمی نیا) این را اشاره به همسر فرزندشان نوشته اند تا همیشه در ذهن او باشد زمانیکه یک زن تمام داشته اش را به منزل شوهر می آورد، باید بدانیم جز خداوند یاوری ندارد و نباید به این زن حتی گفته شود ” بالای چشمت ابروست!”  و اگر ظلمی به زن کردیم، وارد جنگ با خدا شده ایمخداوند در هیچ چیز شتاب نمی کند مگر یاری مظلومان!