سحر یک حقیقتی است که وجود دارد. و اگر کسی بگوید من سحر را قبول ندارم و اینها خرافات است؛ این دلیل بر بی اطلاعی و بی سوادی اوستسحر به معنای خاص خودش یک علم است. بعضی فکرمی کنند هر چه را که با عقل ناقص خود پی نبرند، فورا انکار کنند، آدم مهمی می شوندخوشبختانه با مبارزه ی اسلام باسحر، قسمت اعظم سحر ازبین رفتحالا اگر کسی واقعا سحر شده باشد، باید به متخصص رجوع کند، منظور از متخصص این رمّال ها و فالگیرها نیست، این ها غالبا شیاد و مکّار و دروغ گو هستند، اصلا به اینها اعتماد نکنید؛ اگر متخصص پیدا نشد، می توان با صدقه دادن، خواندن دعاهای مفاتیح، زیارت جامعه کبیره، حدیث کساء، با توجه و حضور قلب، سحر را از بین بردتوجه به یک نکته مهم ضروری است:بعضی تا کوچکترین کاری می شود، می گویند سحر و جادو شدیم! خرابی از خودشان است، نمی خواهند قبول کنند و نسبتش میدهند به سحر! اگر در زندگی مشکل داشتی، اول ذهنت به سحر نرود، اول ذهنت به خودت برود! زن یا مردی که در خانه اخلاقش بد باشد، اثرش از سحر بدتر است! حسد از سحر بدتر است! سخن چینی از سحر بدتر استبه جای نسبت دادن هرچیزی به سحر، انسان خودش را اصلاح کند، مشکلاتش برطرف می شودگذشت و تحمل یکدیگر، دربسیاری از موارد مشکلات را حل می کندمثلا خانمی که به شوهرش حرف تلخی می زند، اگر شوهر تحمل کند و گذشت کند، تمام می شود و گرنه ادامه پیدا می کند و