آنچه باید از ماه رمضان حاصل شود ، تقواستاین گونه نباشیم که فقط در ماه رمضان اطاعت خدا را بکنیم و در غیر آن ترک طاعت کنیمبعضی فقط در ماه رمضان نماز میخوانند، خوش اخلاق هستند، دل نمیشکنند ! یا مثلا فقط در این ماه با حجاب مناسب هستندعزیزان من قرآن که فرمود “کتب علیکم الصیام” برای این است که در این ماه ملکه ی تقوا برایمان حاصل شود ، نه اینکه فقط یک ماه رمضان عبادت کنیم و مابقی ایام را به حال خودمان باشیمسعی کنید تا میتوانید نورهای کسب شده در این ماه را با گناه نکردن حفظ کنید. اولیاء الله که به آن مقامات عالیه رسیدند در اثر حفظ همین انوار بود!