نام پدربزرگ مادری امام زمان (عج) یشوعا است. وی فرزند قیصر روم از نسل حواریون و مشخصا از نسل شمعون، (وصی حضرت مسیح) است.[۱]

 

منبع: اسلام کوئست


[۱] مجله انتظار، شماره ۲، زمستان  ۱۳۸۰،(برگ‏هایی ازتاریخ روم مادر امام زمان)