یکی از نام های حضرت صدیقه طاهره، «زهراء» می باشد؛ در روایات در معنای این اسم مبارک آمده است که: عالم ملاء اعلی از وجود آن حضرت، کسب نور می کرده اند، لذا به زهراء نامیده شدند که به معنای پردرخشش است.

 

فهم ما از ادراک کیفیت کسب نور ملاء اعلی از آن وجود اقدس، عاجز استهم چنین از احادیث استفاده می شود که هرکس روی زمین است، از برکت وجود حضرت زهراء است و سرسفره ی آن حضرت استنور حضرت زهراء سلام الله علیها تعطیل بردار نیست؛ هنوز هم در کار است، همیشه در حال افاضه است.

 

استادی داشتم که اهل شهود بود، می فرموددر تمام شفاعت ها، باید امضای حضرت زهراء سلام الله علیها باشد.”