پوشش والدین در حضور فرزندان باید به گونه ای باشد که اگر یکی از بستگان محرم مثل برادر یا خواهر به منزل آمد، آنها در صدد این نباشند که پوشش خود را بیشتر کنند.

پدر و مادر نباید فرزندان را نسبت به پوشش خود حسّاس کنند و بچّه ها نباید تفاوت های فاحشی را در پوشش آنها حس کنند؛ زیرا ممکن است کودکان نسبت به پوشش دیگران حسّاس شوند و با تخیّلات خود تصوّرات منفی کنند.