مینویسم به باران هماره

با دو دستت کند استخاره

کردهام نذر چشم نجیبت

از زمین هم ببارد ستاره

سفره ها مان به رنگ سخاوت

عطر و بویی بگیرد دوباره

نامتان در میان غزل هام

پر کند جای هر استعاره

مینویسم که تنها ترینید

این مسیر آخرین راه چاره

کردهاند مردم نانجیبی

خون دل خوردنت را نظاره

کاش میشد که مردم بفهمند

میشد آسان بگیری کناره

مینویسم که آن لحظهی سبز

میگرفت از نگاهی اشاره

باید از آسمان گل ببارد

از زمین هم ببارد ستاره

 

شاعر: لیلا حضرتی