طبق آیه قرآن مومنان واقعی کسانی هستند که در همه حال یاد خداهستند ودرهیچ حالی غافل نیستندتوجه به خدا درهیچ حالتی نباید قطع شودهرگاه در جایی در مجلسی گرفتار شدید که سخن های متفرقه مطرح میشود و غفلت برآن غلبه دارد، شما در همانجا سیم خود را وصل کنید و در باطن ، توجه خود را قطع نکنید؛ وبدون اینکه کسی متوجه شود ، ذکری به جا آورید و ارتباط و توجه را حفظ کنید.