مه پیش حریمت به سجود آمده است

بر خاک تو در حال قعود آمده است

آنجا که مزار توست، در گنج بقیع

یک قطعه ز آسمان فرود آمده است

شاعر: محمود تاری