برخی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تربیت از منظر کارشناسان حوزه‌ی تربیت عبارتند از:

الف. وراثت

 نقش بی‌بدیل پدر و مادر و انتقال خصوصیت‌ها و ویژگی‌های که در زمان شکل‌گیری فرزند صورت می‌گیرد، اکتسابی نیست بلکه ذاتی است و عمده‌ی آن زمینه‌ساز رفتارها و ویژگی‌های فرد است.

ب. عوامل محیطی

دومین نکته عوامل محیطی است که خیلی از عوامل دیگر هم در زیر مجموعه‌ی آن قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، نوع رفتار پدر و مادر، رسانه، دوستان و حتّی متولّیان یک جامعه از جمله عوامل محیطی است که همگی در تربیت فرزندان ما نقش دارند و مؤثّر خواهند بود.

ج. لقمه‌ی حلال

یکی دیگر از عوامل مهم و مؤثّر در تربیت، لقمه‌ی حلال است. ممکن است خود لقمه‌ی حلال به طور مستقیم و آشکارا تربیت‌کننده نباشد؛ امّا یقیناً ظرف تربیت را آماده می‌کند و بچّه‌ها را حق پذیر و تربیت پذیر می‌نماید.

د. سختی ها

 یکی از عوامل مؤثر تربیتی تحمّل سختی‌ها توسط کودک است. بچّه‌هایی که خیلی زَر ورقی بزرگ می‌شوند و مراقبت های ویژه‌ای از آن‌ها می‌شود، نمی‌توانند به خوبی تربیت شوند؛ لذا ما گاهی اوقات باید اجازه دهیم که آن‌ها طعم سختی‌ها را بچشند.