من زثانی اشاره را دیدم

ضربه های دوباره را دیدم

مادرم رو نشان نداد ولی

قطعهی گوشواره را دیدم

 

شاعر: غلامرضا سازگار (میثم)