شیخ منصور انصاری، برادرِ کوچکتر شیخ و از جمله‌ی دست پروردگان اوست. وی در زمان مرجعیت عامّه‌ی شیخ، عازم سفر به شهر مقدّس مشهد گردید. هنگام حرکت، شیخ به او فرمود: خواه ناخواه بین تو با شاه و امنای دولت، ملاقاتی صورت می‌گیرد. متوجه باش که نباید از آن‌ها مرحمتی یا مستمرّی قبول کنی. در غیر این صورت، اگر چیزی از ایشان تقبّل کردی در بازگشت از زیارت به دزفول رفته و در آن‌جا توقف کن و دیگر بدینجا برنگرد!

منبع: کتاب تراز سیاست / مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران