عبید الله بن موسی که شدیدا مورد وثوق و اعتماد احمد بن حنبل بود اجازه نمی داد کسی که هم نام معاویه باشد در مجلس درس او حاضر شود و اگر کسی به این نام شرکت می کرد تا جلسه را ترک نمی کرد استاد درس را آغاز نمی کرد.(سیر اعلام النبلاء جلد ۹ صفحه ۵۵۹)
نسائی که از دانشمندان بزرگ اهل سنت و صاحب کتاب سنن نسائی است معاویه را به شدت مبغوض می داشت و هیچ فضیلتی برای او قائل نبود به طوری که وقتی درشام از او پرسیدند از فضائل معاویه برای ما بگو او پاسخ داد: لا اعرف له الا لا اشبع الله بطنه من برای معاویه فضیلتی نمیشناسم مگر این حدیث پیامبر(ص) که خطاب به او فرمود: خداوند شکمش را سیر نکند .

 

 

منبع:پرسمانش