بعد از گذشت ۳-۲ ماه که در منطقه‌ی عملیّاتی بود و از خانواده به دور، اگر می‌خواست با آنان تماس تلفنی داشته باشد، از تلفن بیت المال بهره نمی‌گرفت، به عقب می‌آمد و با پول شخصی خود، تماس می‌گرفت و هنگام مرخصی با ماشین‌های عبوری و اتوبوس به بهبهان می‌رفت.

تقوای مالی، شهید حبیب الله شمایلی، ص ۳۱٫