مرآت جمال ذوالمنن آمده است

برخلق امام ممتحن آمده است

بر روی نکویش صلواتی بفرست

چون یوسف فاطمه حسن آمده است

 

شاعر: سید رضا مؤید