هر کس سر و کارش با علی است

باید برود، هر جا علی است

 

هر کس که بگوید «لافتی»

دنباله‌‌ی آن، «الّا» علی است

 

تعظیم علی در «هل اتی» است

راز نبأ و طه، علی است

 

منظور خدا آن جا که گفت

«قد افلح من زکّا» علی است

 

در علم و ورع، تقوا و زهد

در هر عملی، یکتا علی است

 

آذوقهکش بیچارگان

پنهان ز کسان، شبها علی است

 

آن کس که نمیافتاده است

در خدمت خلق از پا، علی است

 

هان! ای بشر حقناشناس!

بالله قسم! حق با علی است

 

فرمود نبی: مولای شما

امروز منم، فردا علی است

 

آن کس که ولی بعد از من است

باشد علی و «هذا علی» است

 

آن کس که بنا بر امر حق

شد همسر او زهرا، علی است

 

آن کاو احدی کفوش نبود

جز انسیهی حورا، علی است

 

القصّه؛ خدا را خانهزاد

تنها علی و تنها علی است

 

از جانب حق، مهماننواز

در سدره، شب اِسری علی است

 

مأوای خدا در قلب من است

تا ورد زبانم، یا علی است

 

من خاک رهم، او رهنما

من بندهام و مولا علی است

 

من ذرّهام و او آفتاب

من قطرهام و دریا علی است

 

«سرباز» رود، هر جا دل است

چون دل سر و کارش با علی است