حدیث غدیر را می توانید دراین کتاب های اهل سنّت ملاحظه نمایید{۵}

صحیح مسلم، ج ۵، کتاب الفضایل، باب فضایل اهل بیت النبی(ص)، ص ۲۵، حدیث ۳۶/

مسند احمد بن حنبل، ج ۷، ص ۷۵، ح ۱۹۲۸۵/

خصایص امیرالمؤمنین، نسائی، ص ۸۴، ح ۷۶/

صحیح ابن خزیمه، ج ۴، ص ۶۲، ح ۲۳۵۷/

المستدرک علی الصحیحین، الحاکم النیسابوری، ج ۳، ص ۱۰۹، ۵۳۳/

تلخیص المستدرک، ذهبی، ج ۳، ص ۵۳۳ و ۱۰۹/

السنن الکبری، النسائی، ج ۵، ص ۴۵، ح ۱۲/۸۱۴۸/

جامع المسانید و السنن، ابن کثیر، ج ۴، ص ۴۳۶، ح ۲۸۲۷ و ج ۶، ص ۲۰۰، ج ۵، ص ۴۵۷/

البدایْ و النهایْ، ج ۵، ص ۱۸۴/

تفسیر ابن کثیر، ج ۵، ص ۱۹۹.

السیرْ النبویْ، ابن کثیر، ج ۲، ص ۴۴۵/

مصابیح السنْ البغوی، ج ۴، ص ۱۸۵، ح ۴۸۰۰/

مشکل الاثار، طحاوی، ج ۴، ص ۳۶۸/

جامع الاحادیث، سیوطی، ج ۱۶، ص ۳۰۶، ح ۸۰۷۳ – ۸۰۷۲/

جامع الاصول، ابن الاثیر، ج ۱۰، ص ۱۰۲، ح ۶۶۹۵/

 

 

 

منبع:پرسمان