ما عبد توایم، لطف معبود اینست

نابود غم توایم ما، بود اینست

امّید شفاعت از تو داریم حسن!

سودای محبّت تو را سود اینست

 

شاعر: سید محمد رستگار