ابن هشام در کتاب خود، سیره‌ی نبویّه آورده است:

حلیمه، دختر ابی ذویب، از قبیله‌ی سعد، رسول الله (ص) را شیر داده بود و مادر رضاعی آن حضرت، خوانده می‌شد.

قال إبن هشام:

کانت حلیمه بنت أبی ذؤیب السّعدیّه أُمّ رسول الله (ص) الّتی أرضعته.[۱]

 


[۱] . السّیره النّبویّه: ۱: ۱۷۱٫