همه مراجع (به جز مکارم و نوری): اگر عرفاً زینت محسوب نشود، اشکال ندارد.[۱]

آیات عظام مکارم و نوری: اشکال ندارد.[۲]

 

 

پی نوشت ها


[۱] – دفتر: همه مراجع.

[۲] – دفتر: مکارم و نوری.