همه مراجع (به جز امام، بهجت و خامنهاى): اشکال ندارد؛ ولى بهتر است القاب آنان را بدون وضو مس نکند و چنانچه هتک حرمت و بىاحترامى باشد، حرام است.[۱]

آیات عظام امام، بهجت، خامنهاى و مکارم: بنابر احتیاط واجب بدون وضو القاب آنان را مس نکند.[۲]

 

 

پی نوشت ها


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م ۳۱۹؛ نورى، استفتائات، ج ۲، س ۳۸ و ۴۰؛ وحید، توضیح المسائل، م ۳۲۵؛ تبریزى،توضیحالمسائل مراجع، م ۳۱۹ و صراط النجاه، ج ۵، س ۹۸۲ و دفتر: صافى.

[۲] – مکارم، استفتائات، ج ۳، س ۱۲۶ و دفتر: امام، بهجت و خامنهاى.