کتابفروشى در قم مى  گفت: شیخ على قمى نامى بود که هر چند گاهى مى آمد و کتابى از من مى گرفت و پس از مدّتى بر مى گرداند و مى گفت: از اول تا آخر مطالعه کردم، و کارش همین بود. سپس حضرت استاد ـ مدّظلّه ـ فرمودند: چه خوب است وقتى تشخیص دادیم کتابى نافع و مفید است، از اوّل تا آخر مطالعه کنیم، و گرنه ممکن است بخشى از آن را چند بار مطالعه و مرور نماییم ولى در قسمتى از آن با مطلب و روایت مفیدى اصلاً برخورد نکنیم. سپس افزودند: بنده مدّتى است که بنا گذاشته  ام صحیح بخارى را از اول تا آخر مطالعه کنم و هنوز موفّق نشده  ام آن را به اتمام رسانم، و در وسط آن نشانه گذاشته  ام.

منبع: کتاب در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت- جلد۱ / محمد حسین رخشاد