مرحوم آیت الله سیدمحمدحسن الهی (برادر علامه طباطبایی) فرمودندمن یکی از علماءگذشته را به فاتحه ای یاد میکردم؛ یک روز باحالت گله باخود می اندیشیدم که ماگاهی برای شما فاتحه میفرستیم،اماچیزی نمیبینیم،شما هم از ما یادی بکنیدگویا شب بعدش بود که آن عالم به خوابم آمد وگفتاز ما گله کردی؟! یادت هست که آن روز درفلان اداره کارت حل نمیشد، اما یکدفعه دیدی موانع برطرف شد و قبول کردند کارت را درست کنند و مشکلت حل شد؟! آن کار من بود!