رؤساى مشروطه حتّى روحانیون با نفوذ را یکى پس از دیگرى کشتند، همان هایى را که توسط آنها دیگران را کشته بودند! حتّى سیّدعبداللّه  بهبهانى ـ رحمه اللّه  ـ را بدتر از شیخ فضل اللّه  نورى ـ رحمه اللّه ـ کشتند، و هم چنین بقیه  ى روحانیّون و امثال مرحوم مدرّس را بعد از آن کشتند، به حدّى که بعد از قضیّه ى شهادت شیخ فضل اللّه  نورى ـ رحمه اللّه ـ هر کس از علما که مخالفت مى کرد مى کشتند، بلکه قبل از قضیّه ى مرحوم شیخ فضل اللّه هم چنین بود.

منبع: کتاب در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت- جلد۱ / محمد حسین رخشاد