همه مراجع: اگر استفاده از قرص براى او ضرر ندارد، اشکال ندارد.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – سیستانى، استفتاآت، بخش روزه ؛ بهجت، استفتاآت، بخش روزه، س ۱۴۲۲ ؛ صافى، ۲۴۰ سؤال پیرامون روزه، س ۹۴ و ۹۵٫