اگر کتابى بود که عکس اشیا را نشان مى  داد، آن کتاب همین قرآن است که بهشت و جهنّم را نشان مى  دهد، با این همه ما این گونه بى تفاوت هستیم و به دنیا دل بسته  ایم. اى کاش مابه  التّفاوت چیزى بود که ارزش جدا شدن از حقّ و پیوستن به باطل را داشت. دنیا و مقاماتش چه ارزش دارد؟ خدا مى  داند که صاحبان مقامات معنوى در اوقات خلوت و مناجات چه حالى دارند، و خاموشى فکر چگونه آن  ها را در اثر مشاهده  ى انوار الهى مى  سوزاند ولو در مدّت کوتاه!

منبع: کتاب در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت- جلد۱ / محمد حسین رخشاد