با توجّه به پدیدار شدن رویکردهاى نوین نسبت به تحلیل و تبیین مسائل، انسان معاصر در پى کنکاش و کالبدشکافى مسائل، مفاهیم و حقایقى است که با آنها زندگى مى‌کرده و نسبت به آنها باورهایى داشته است. در واقع پرداختن به موضوع با نگاهى بیرونى، از ویژگى‌هاى انسان معاصر است. بر این اساس، آدمى مى‌خواهد از بیرون، به مسأله عزادارى بنگرد و آن را مورد بررسى قرار دهد. در حقیقت، عقل وى تا وقتى که توجیهى مقبول از عزادارى به دست نیاورد و یا حداقل آن را خرد ستیز نداند ـ هر چند خردپذیر نباشد ـ نمى‌تواند در درون این پدیده قرار گرفته و آن را باور کند.

  این نوع نگاه به مسائل، بسیار مبارک است؛ چه این که بنیان‌هاى معرفتى انسان را به مسائل اسلامى و مؤلّفه‌هاى فرهنگ شیعى، تقویت مى‌کند و نباید فراموش کرد که در پرتو این پشتوانه نظرى، ایمان آدمى نیز تعالى مى‌یابد؛ زیرا ایمان بر پایه معرفت و خردورزى شکل مى‌گیرد. ازاین‌رو اگر توجیه و تبیین موجّهى از عزادارى ارائه گردد؛ پایه‌هاى باور جوانان و نسل معاصر، نسبت به این موضوع تقویت خواهد شد.

 

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

نویسنده:گروه مؤلفان