در ایام اسارت، یک روز آمدند و گفتند می‌خواهیم به شما آزادی بدهیم. آزادی دادن آن‌ها نمایش دادن یک فیلم سکسی بود. این اقدام اعتراض بسیاری از برادران ایرانی را برانگیخت. یکی از اسیران، که اعصابش خیلی به هم ریخته بود، برخاست و اعتراض خود را با فریاد «مرگ بر صدام» اعلام کرد؛ مأموران عراقی فریاد اعتراض او را با رگبار گلوله و به شهادت رساندن او پاسخ دادند.


رسم خوبان ۱۹ – غیرت دینی و تقیّد به ضوابط شرعی، ص ۸۹٫/ شکوه مقاومت، صص ۱۹۵٫