فریاد اگرچه در تو پنهان بودست

خورشید تکلمت فروزان بودست

صلح تو برای نهضت عاشورا

آرامش پیش پای طوفان بودست

 

شاعر: مصطفی محدثی خراسانی