به مسائل اعتقادی و دینی اهمیّت می‌داد و در این زمینه کار کرده بود.

زمانی که در صدد برآمدم تا نکاتی را در مورد فرمانده و فرماندهی که در دین و منابع دینی ما هست، جمع آوری کنم، تعدادی از آیات قرآن، احادیث، روایات و خطبه از نهج البلاغه بررسی و استخراج شد. پس از جمع آوری مطالب، روی آن‌ها کار کردم.

وقتی خبر این قضیه به او رسید، خوشحال و مسرور آمد و گفت: «من تاکنون کتاب‌های زیادی در مورد امور نظامی و جنگ مطالعه کرده‌ام. امّا هیچ چیز مرا به اندازه‌ی این خبر خوشحال و راضی نکرده بود که شنیدم طلبه‌ای نشسته و دارد این کار را انجام می‌دهد.»

چند روز بعد، یادداشتی برای من فرستاد که نوشته بود خواهش می‌کنم نسخه‌ای از آنچه درباره‌ی موضوع «فرمانده کیست و فرماندهی چیست» نوشته‌ای و جمع‌آوری کرده‌ای، برای من بفرست.

اهمیّتی که در آن زمان، در مقام یک فرمانده نظامی، به این مسائل می‌داد، برای من تحسین برانگیز بود. شور و علاقه‌ی او نشان دهنده‌ی فهم و درک بالا و توجّه عمیقش به اسلام بود.


منبع: کتاب «رسم خوبان ۲۷- آگاهی و دانش»؛ شهید محمّد ابراهیم همّت، ص ۵۲ و ۵۳٫ / سردار خیبر، صص ۱۳۵ ۱۳۴٫