در این مورد بچّه ها هیچ تقصیری ندارد؛ چرا که بزرگتر ها نیز این گونه اند و بی اختیار ممکن است که دست و پای خود را تکان دهند. وقتی ما موسیقی گوش می دهیم، می توانیم خود را کنترل کنیم، ولی چون بچّه ها نمی توانند خود را کنترل کنند، در برابر موسیقی های ساده از حالت طبیعی خود خارج می شوند.

 

والدین باید مراقب باشند و نگذارند که در سنّ طفولیّت گوش بچّه‌ها به این موسیقی ها عادت کند. درست است که بیشتر این موسیقی ها مبتذل نیست و شاید در صدا و سیما هم پخش شود؛ امّا چون بچّه ها روحیه ی لطیفی دارند و عکس العمل آنها در این مورد قوی تر است، از خود حرکاتی را بروز می دهند.