مراقبه، مشارطه و محاسبه‌ای که انسان باید از فردای عاشورا آغاز کند آن است که در خود دقت کند که کجای کار است؟ آیا حقیقتاً به آنهایی پیوسته است که در روز عاشورا همه چیز خود را در راه ولی خدا بذل کرده اند یا نه؟ آیا به جایی رسیده است که حاضر باشد در مقابل ولی خدا قطعه قطعه شود تا ولی خدا فقط بتواند یک نماز بخواند؟