عمده چیزی که برزخ انسان را تاریک میکند، حرف زدن پشت سرمردم، غیبت وتهمت استیکی ازچیزهایی که برزخ را روشن میکند ، گره گشایی از کار مردم میباشدبرزخ را گناهان تاریک میکند واز آن طرف اعمال خیر ، باعث روشنایی عالم قبر و برزخ میشوند.