مرحوم کفعمی می فرماید: زمانیکه می خواهی وضوء بگیری، اگر لباست را نزد کودکی بگذاری تا نگه دارد، وقتی بازگردی تا لباس را برداری، اگر کودک بگوید در لباست عقربی رفته است، هرچند احتمال کمی هم بدهی که واقعیت دارد، از پوشیدن لباس اجتناب می کنیآن وقت خیلی عجیب است که إخبارِ صد و بیست و چهار هزار پیامبر از قیامت و عوالم بعد از مرگ در ما اثر نمی کند و در غفلت به سر می بریم!