مرحوم کفعمی میگوید زمانیکه میخواهی وضوء بگیری، اگر لباست را نزد کودکی بگذاری تا نگه دارد، وقتی بازگردی تالباس را برداری، اگر کودک بگوید در لباست عقربی رفته است، هرچند احتمال کمی هم بدهی که واقعیت دارد، از پوشیدن لباس اجتناب میکنیآن وقت خیلی عجیب است که إخبارِ  ١٢۴ هزار  پیامبر از قیامت و عوالم بعد از مرگ در ما اثر نمیکند و در غفلت به سر میبریم!